Ngày Thứ[1] Giờ HỒ BUÔN TRIẾT
▼MNDBT:443.00;▼Ng.Tràn:443.00;▼MNC:429.00;
▼Đcống:000.000
HỒ BUÔN TRÍA
▼MNDBT:438.80;▼Ng.Tràn:438.80;
▼MNC:429.80;▼Đcống:428.45
HỒ EA KAO
▼MNDBT:420.00;▼Ng.Tràn:415.00;
▼MNC:414.00;▼Đcống:412.50
HỒ KRÔNG BÚK HẠ
▼MNDBT:483.00;Tràn:475.00;
▼MNC:469.00;▼Đcống:464.00
HỒ EA UY
▼MNDBT:467.95;▼Ng.Tràn:467.95;
▼MNC:459.60;▼Đcống:458.00
HỒ VỤ BỔN
▼MNDBT:448.10;▼Ng.Tràn:446.00;
▼MNC:445.00;▼Đcống:443.80
HỒ BUÔN JOONG
▼MNDBT:506.80;▼Ng.Tràn:501.80;
▼MNC:494.50;▼Đcống:492.50
HỒ EA SOUP THƯỢNG
▼MNDBT:217.58;▼Ng.Tràn:209.58;
▼MNC:205.40;▼Đcống:200.30
HỒ EA SOUP HẠ
▼MNDBT:196.50;▼Ng.Tràn:194.00;
▼MNC:193.40;▼Đcống:192.50
HỒ YA CH'LƠI
▼MNDBT:184.60;▼Ng.Tràn:184.60;
▼MNC:182.20;▼Đcống:181.00
HỒ EA BÔNG 1
 ▼MNDBT:455.50;▼Ng.Tràn:455.50;
▼MNC:446.30;▼Đcống:445.40
HỒ EA BÔNG 2
▼MNDBT:455.50;▼Ng.Tràn:455.50;
▼MNC:448.00;▼Đcống:447.10
HỒ YANG REH
▼MNDBT:438.80;▼Ng.Tràn:438.80;
▼MNC:432.00;▼Đcống:431.00
HỒ ĐẮK MINH      
  ▼MNDBT:203.00;▼Ng.Tràn:203.00;
MNC:;Đcống:
      Lượng nước đến Lượng nước xả Lượng nước đến Lượng nước xả Lượng nước đến Lượng nước xả Lượng nước đến Lượng nước xả Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả  Lượng nước đến Lượng nước xả 
      ▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
CỐNG TRÀN   ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
TRÀN   CỐNG ▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
TRÀN   CỐNG ∑nước xả
(m3)
▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
TRÀN   CỐNG ▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
TRÀN   CỐNG ▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
TRÀN   CỐNG ▼MNTL
(m)
Mưa
 (mm)
∑Mưa
(mm)
TRÀN   Qx.cống (m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr tự do Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
Qtr qua đỉnh CV Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
        Qc (m3/s) Wx
(106m3)
∑ W xả
(106m3)
Qtr Tự do Qtr (m3/s) Wtr
(106m3)
∑ Wtr
(106m3)
        Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
      Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
Qc (m3/s) Wx
(106m3)
∑ W xả
(106m3)
        Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
      Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
Qc (m3/s) Wx (106m3) ∑ W xả
(106m3)
      Qtr (m3/s) Wtr
(106m3)
∑ Wtr
(106m3)
Qc (m3/s) Wx
(106m3)
∑ W xả
(106m3)
      Qtr (m3/s) Wtr (106m3) ∑ Wtr
(106m3)
 
06/11/2015 6 7h30 435.45     đóng cống             436.30     đóng cống             419.37     0.55 0.048 45.04         483.33     3.04 0.263   16.46 mở 3 cửa tràn 10h. Qt=31.6 2.389     468.50     đóng cống     tràn tựdo Qt=1.8       446.50     đóng cống             507.56     0.87 0.075   2.69         217.68     5.3 0.458   5.49         196.36                 184.58           0.24 0.021     452.41                 453.80                 438.50                 202.90           mở cống      
05/11/2015 5 7h30 435.44 2   đóng cống             436.29 3   đóng cống             419.33 1.8   0.55 0.048 45.00         483.34 14.59   4.87 0.421   17.21 đóng tràn 8h. 4/11       468.50     đóng cống     tràn tựdo Qt=1.8       446.45     đóng cống             507.57     0.87 0.075   2.88 đóng       217.70     5.3 0.458   7.22         196.21           mở cống     184.60           mở cống 6h30  Qc=0.24 0.02     452.40                 453.79                 438.50 6.6               202.92           mở cống      
04/11/2015 4 7h30 435.43     đóng cống             436.28     đóng cống             419.29 20.8   0.55 0.048 44.95         483.32 3   4.24 0.366   15.72 8.16 0.029     468.50     đóng cống     tràn tựdo Qt=1.8       446.35     đóng cống             507.57     0.87 0.075   2.88 đóng       217.72     0.42 0.036   9.1         196.07           mở cống     184.60           đóng cống 6h30       452.39                 453.78                 438.50 1.1               202.94           mở cống      
03/11/2015 3 7h30 435.42     đóng cống             436.28 16   đóng cống             419.25 15   0.55 0.048 44.90         483.27 54.82   4.3 0.372   12.18 10 0.864     468.50     đóng cống     tràn tựdo Qt=1.8       446.35     đóng cống             507.57     0.87 0.075   2.88 đóng       217.71 3   0.4 0.035   8.14         196.06 3         mở cống     184.62           0.24 0.02     452.38                 453.77                 438.50 15.1               202.96           mở cống      
02/11/2015 2 7h30 435.41     đóng cống             436.24     đóng cống             419.20     0.55 0.048 44.85         483.08     3.66 0.316   1.96         468.30     đóng cống             446.23     đóng cống             507.52     0.87 0.075   1.96 đóng       217.68     rò rỉ .Qc= 0.42 0.036   5.49         196.11 7         mở cống     184.64           0.24 0.02     452.37                 453.76                 438.50                 202.90           mở cống      
30/10/2015 6 7h30 435.39     đóng cống             436.24     đóng cống             419.14     0.55 0.048 44.80         482.95     3.72 0.321             468.30     đóng cống             446.25     đóng cống             507.52     0.87 0.075   1.96 đóng       217.61     3 0.259   0.9         196.06           mở cống     184.68           0.24 0.02     452.36                 453.76                 438.50                 202.95           mở cống      
29/10/2015 5 7h30 435.38     đóng cống             436.23     đóng cống             419.11     0.55 0.048 44.76         482.91     3.72 0.321             468.30     đóng cống             446.25     đóng cống             507.52     0.87 0.075   1.96 đóng       217.61     3 0.259   0.9         195.90           mở cống     184.70           0.24 0.02     452.36                 453.76                 438.50                 202.95           mở cống      
28/10/2015 4 7h30 435.37     đóng cống             436.23     đóng cống             419.08     0.55 0.048 44.71         482.86     2.31 0.200             468.32     đóng cống             446.25     đóng cống             507.52     0.87 0.075   1.96 đóng       217.61     3 0.259   0.9         195.83           mở cống     184.72           0.24 0.02     452.35                 453.75                 438.50                 202.96           mở cống      
27/10/2015 3 7h30 435.36     đóng cống             436.22     đóng cống             419.05     0.55 0.048 44.66         482.80     2.21 0.191             468.32     đóng cống             446.25     đóng cống             507.54     0.87 0.075   2.31 đóng       217.60     3.3 0.285   0.49         195.89           mở cống     184.76           0.24 0.02     452.34                 453.74                 438.50                 202.97           mở cống      
26/10/2015 2 7h30 435.35     đóng cống             436.20     đóng cống             419.01     0.55 0.048 44.61         482.77     2.21 0.191             468.32     đóng cống             446.25     đóng cống             507.54     0.87 0.075   2.31 đóng       217.59     3.5 0.302   0.17         195.94           mở cống     184.76           0.24 0.02     452.33                 453.73                 438.50                 202.98           mở cống      
23/10/2015 6 7h30 435.33     đóng cống             436.18     đóng cống             418.89     0.55 0.048 44.56         482.62     2.2 0.190             468.32     đóng cống             446.25     đóng cống             507.54     0.87 0.075   2.31 đóng       217.61 4.71   9 0.778   0.9         196.14           mở cống     184.80           0.12 0.01     452.32                 453.72                 438.50                 203.02     0.15 0.013   mở cống      
22/10/2015 5 7h30 435.32     đóng cống             436.18     đóng cống             418.85 8   0.55 0.048 44.52         482.56     mở cống 8h ngày 21/10. Qc=2.16 0.365             468.32     đóng cống             446.25     đóng cống             507.56     mở  8h ngày 21/10. Qc= 0.87 0.147   2.69 đóng       217.60     9 0.778   0.49         195.99           mở cống     184.80           0.12 0.01     452.31                 453.71                 438.50                 203.03     0.27 0.023   mở cống      
21/10/2015 4 7h30 435.31     đóng cống             436.18     đóng cống             418.81     0.55 0.048 44.47         482.50                     468.32     đóng cống             446.25     đóng cống             507.58     đóng cống     3.08 đóng       217.64     8 0.691   2.55         195.90           mở cống     184.80           0.12 0.01     452.30                 453.70                 438.50                 203.05     0.58 0.050   mở cống      
20/10/2015 3 7h30 435.30     đóng cống             436.17     đóng cống             418.77     0.55 0.048 44.42         482.43                     468.35     đóng cống             446.25     đóng cống             507.56     đóng cống     2.69 đóng       217.65     6 0.518   3.22         195.90           mở cống     184.80           0.12 0.01     452.28                 453.68                 438.40                 203.07     0.96 0.083   mở cống      
19/10/2015 2 7h30 435.29     đóng cống             436.16     đóng cống             418.73     0.55 0.048 44.37         482.36                     468.35     đóng cống             446.25     đóng cống             507.50     đóng cống     1.62 đóng       217.64     2.5 0.216   2.55         195.98           mở cống     184.80           0.12 0.01     452.27                 453.67                 438.40                 203.09     1.41 0.122   mở cống      
16/10/2015 6 7h30 435.20     đóng cống             436.06 3   đóng cống             418.58 1.6   0.55 0.048 44.33         482.14                     468.35     đóng cống             446.15     đóng cống             507.18     đóng cống       đóng       217.46     3 0.259             195.93           mở cống     184.75           0.12 0.01     452.25                 453.65                 438.30                 203.11     1.9 0.164   mở cống      
15/10/2015 5 7h30 435.12     đóng cống             436.02     đóng cống             418.52     0.55 0.048 44.28         482.03                     468.35     đóng cống             446.15     đóng cống             507.06     đóng cống       đóng       217.46     3 0.259             195.86           mở cống     184.65     0.57 0.049   0.12 0.01     452.18                 453.58                 438.30                 203.12     2.17 0.187   mở cống      
14/10/2015 4 7h30 435.07     đóng cống             435.99     đóng cống             418.44     0.55 0.048 44.23         481.97                     468.35     đóng cống             446.15     đóng cống             506.96     đóng cống       đóng       217.45     10 0.864     đóng lúc 8h.  0.086     195.97           mở cống     184.65     0.57 0.049   0.12 0.01     452.15                 453.55                 438.30                 203.12     2.17 0.187   mở cống      
13/10/2015 3 7h30 435.02 4   đóng cống             435.98 25   đóng cống             418.31 14.8   0.55 0.048 44.18         481.86                     468.35     đóng cống             446.10     đóng cống             506.84     đóng cống       đóng       217.55     10 0.864     mở lúc 9h ngày 12/10. Qt=24 3.974     195.90           mở cống     184.70     1.16 0.100   0.12 0.01     452.10                 453.50                 438.30 3.5               203.13     2.44 0.211   mở cống      
12/10/2015 2 7h30 434.95 10   đóng cống             435.96 31   đóng cống             418.21 7.8   0.55 0.048 44.14         481.68                     468.30     đóng cống             446.10     đóng cống             506.68     đóng cống       đóng       217.62     10 0.864     đóng       196.08           mở cống     184.75     2.96 0.256   0.24 0.02     452.00                 453.40                 438.20 15.5               203.14     2.73 0.236   mở cống      
09/10/2015 6 7h30 434.58 16.5   đóng cống             435.92     đóng cống             418.07     0.55 0.048 44.09         481.24 17.41                   467.95     đóng cống             446.00     đóng cống             506.14     đóng cống       4.8 0.415     217.16 7.78   2.5 0.216     đóng       195.85           mở cống     184.65     0.57 0.049   mở cống 6h30 ngày 8/10. Qc=0.24 0.04     451.90                 453.30                 437.70 50.5               203.16     3.33 0.288   mở cống      
08/10/2015 5 7h30 434.50 35   đóng cống             435.89 31   đóng cống             418.02 26   0.55 0.048 44.04         481.10                     467.60     đóng cống             446.00     đóng cống             506.33     đóng cống       4.8 0.415     217.06     2.5 0.216     đóng       195.87           mở cống     184.67     0.94 0.081   đóng cống       451.87                 453.27                 437.60                 203.18     3.98 0.344   mở cống      
07/10/2015 4 7h30 434.44     đóng cống             435.85     đóng cống             417.96 9   0.55 0.048 43.99         481.02 23.28                   467.60     đóng cống             446.00     đóng cống             506.22     đóng cống       9.8 0.847     216.98 13.41   11 0.950     đóng       196.12 29.55         mở cống     184.70     1.61 0.139   đóng cống       451.85                 453.25                 437.60                 203.20     4.66 0.403   mở cống      
06/10/2015 3 7h30 434.42     đóng cống             435.84     đóng cống             417.88     0.55 0.048 43.95         480.89                     467.40     đóng cống             446.00     đóng cống             506.50     đóng cống       9.8 0.847     216.98     11 0.950     30 2.592     196.00           mở cống     184.75     2.96 0.256   đóng cống       451.83                 453.23                 437.60                 203.13     2.44 0.211   mở cống      
05/10/2015 2 7h30 434.40     đóng cống             435.84 36   đóng cống             417.71 29.3   1.16 0.100 43.90         480.77 5.65                   467.40     đóng cống             446.00     đóng cống             506.70     đóng cống       15.08 1.303     217.10 16   11 0.950     mở tràn 17h ngày 3/10. Qt=50 10.98     196.02 27.08         mở cống     185.00     12.9 1.115   đóng cống       451.80                 453.20                 437.60 3.5               203.15     3.03 0.262   mở cống      
02/10/2015 6 7h30 434.29 45   đóng cống             435.80 14   đóng cống             417.39 53.2   1.16 0.100 43.80         480.38                     467.10     đóng cống             445.20     đóng cống             507.44             5.5 0.475     217.61 20.47   11 0.950   0.9         196.01 15.26         mở cống     184.90     8.38 0.724   0.24 0.021     451.70                 453.13                 437.50 22.7               203.02     0.15 0.013   mở cống      
01/10/2015 5 7h30 434.25 40   đóng cống             435.78     đóng cống             417.37 6.4   1.16 0.100 43.70         480.26 12   đóng cống 8h ngày 30/9               466.85     đóng cống             445.17     đóng cống             507.44             5.5 0.475     217.61 7.06   10 0.864   0.9         196.02 3.25         mở cống     184.60           0.24 0.021     451.60                 453.03                 437.40                 203.03     0.27 0.023   mở cống      
30/09/2015 4 7h30 434.20     đóng cống             435.77     đóng cống             417.35     1.16 0.100 43.60         480.13 25.1   mở cống 8h ngày 29/9. Qc=1.88 0.162             466.80     đóng cống             445.10     đóng cống             507.40             5.5 0.475     217.63     10 0.864   1.94         196.04           mở cống     184.60           0.24 0.021     451.65                 452.98                 437.40                 203.03     0.27 0.023   mở cống      
29/09/2015 3 7h30 434.17     đóng cống             435.77 2   đóng cống             417.33     1.16 0.100 43.50         479.99     đóng cống               466.80     đóng cống             445.10     đóng cống             507.40             5.5 0.475     217.64     mở cống 9h ngày 28/9. Qc=10 1.656   2.25         196.08 8.9         mở cống     184.60           mở cống 7h30 ngày 28/9. Qc=0.24 0.041     451.50                 452.95                 437.40           đóng cống 7h     203.04     0.41 0.035   mở cống      
28/09/2015 2 7h30 434.14     đóng cống             435.76     đóng cống             417.31     1.16 0.100 43.40         479.90     đóng cống               466.80     đóng cống             445.10     đóng cống             507.40             5.5 0.475     217.65     đóng cống     3.22         196.10 29.18               184.60           đóng cống       451.47                 452.92                 437.40 15.7         0.28 0.024   203.05     0.58 0.050   mở cống      
25/09/2015 6 7h30 434.05     đóng cống             435.68     đóng cống             417.24     1.16 0.100 43.30         479.67     đóng cống               466.70     đóng cống             445.10                   507.44             5.5 0.475     217.43     3 0.486             195.98                 184.60           đóng cống       451.40                 452.85                 437.30           0.28 0.024   203.06     0.77 0.067   mở cống      
24/09/2015 5 7h30 434.03     đóng cống             435.65     đóng cống             417.22     1.16 0.100 43.20         479.60     đóng cống               466.70     đóng cống             445.10                   507.48             5.5 0.475     217.37     mở cống 10h ngày 23/9. Qc=3 0.486             195.91                 184.60           đóng cống       451.33                 452.81                 437.30 18         0.28 0.024   203.07     0.96 0.083   mở cống      
23/09/2015 4 7h30 434.00 6   đóng cống             435.59 10   đóng cống             417.19 18   1.16 0.100 43.10         479.50 12.95   đóng cống               466.60     đóng cống             445.05                   507.48             5.5 0.475     217.28 10.19                   195.88                 184.62     0.14 0.012   đóng cống       451.28                 452.78                 437.20 6.6         0.28 0.024   203.07     0.96 0.083   mở cống      
22/09/2015 3 7h30 433.87 104   đóng cống             435.29 65   đóng cống             417.16     1.16 0.100 43.00         479.42     đóng cống               466.60     đóng cống             445.05                   507.48             mở tràn 14h ngày 21/9. Qt=5.5 0.693     217.15                     196.06                 184.63     0.26 0.022   đóng cống       451.25                 452.75                 437.20           0.28 0.024   203.10     1.65 0.143   mở cống      
21/09/2015 2 7h30 433.69     đóng cống             435.25     đóng cống             417.12 9.6   1.16 0.100 42.90         479.32                     466.60                   445.05                   507.42           0.52         217.05     đóng cống 16h ngày 19/9               196.06                 184.65     0.57 0.049   đóng cống       451.20                 452.70                 437.20 8.2         0.28 0.024   203.13     2.44 0.211   mở cống      
18/09/2015 6 7h30 433.60     đóng cống             435.22     đóng cống             416.98 2   1.16 0.100 42.80         479.02                     466.40                   445.05                   507.16                     216.76     1.8 0.156             195.82                 184.75     2.96 0.256   đóng cống       451.13                 452.63                 437.10 1.6         0.28 0.024   203.15     3.03 0.262   mở cống      
17/09/2015 5 7h30 433.58 2   đóng cống             435.22 15   đóng cống             416.96 15   1.16 0.100 42.70         478.82 44.75                   466.40                   445.05                   507.04                     216.66 7.29   2 0.173             195.72 4.24               184.80     4.56 0.394   đóng cống       451.10                 452.60                 437.10 23.6         0.28 0.024   203.17     3.7 0.320   mở cống      
16/09/2015 4 7h30 433.56     đóng cống             435.20 6   đóng cống             416.92 13   1.16 0.100 42.60         478.43                     466.00                   445.05                   506.94                     216.47 2.59   mở cống lúc 11h ngày 15/9. Qc=2 0.317             195.62 4.24               184.80     4.56 0.394   đóng cống       451.08                 452.58                 437.00           0.28 0.024   203.18     4.0 0.346   mở cống      
15/09/2015 3 7h30 433.54 6   đóng cống             435.19 4   đóng cống             416.88     1.16 0.100 42.50         478.22 10.71                   465.80                   445.00                   506.82                     216.31 7.53                   195.67 6.99               184.90     8.4 0.726   đóng cống       451.05                 452.55                 437.00 33         0.28 0.024   203.20     4.7 0.406   mở cống      
14/09/2015 2 7h30 433.51 2   đóng cống             435.16     đóng cống             416.85     1.16 0.100 42.40         478.02 16.71                   465.70                   445.00                   506.68                     216.00 55                   195.77 4.74               184.85     2.96 0.256   đóng cống       451.00                 452.50                 436.90 15.6         0.28 0.024   203.15     3.03 0.262   mở cống      
11/09/2015 6 7h30 433.43     đóng cống             435.09     đóng cống             416.36     1.16 0.100 42.30         477.28                     465.20                   444.65                   505.96                     214.76                     195.97                 184.62     0.14 0.012   đóng cống       450.70                 452.20                 436.80           0.28 0.024   203.06     0.76 0.066   mở cống      
10/09/2015 5 7h30 433.40 51   đóng cống             435.08 9   đóng cống             416.33 13.8   1.16 0.100 42.19         477.18                     465.20                   444.55                   505.92                     214.68 21                   196.05 10.32               184.65     0.57 0.049   đóng cống       450.66                 452.16                 436.80 3.8         0.28 0.024   203.08     1.17 0.101   mở cống      
09/09/2015 4 7h30 433.30     đóng cống             435.07     đóng cống             416.31 36   1.16 0.100 42.09         477.05     đóng cống 9h ngày 8/9               465.00                   444.55                   505.84                     214.58 18.8                   196.08 2.25               184.70     1.6 0.138   đóng cống       450.62                 452.12                 436.80 19.5         0.28 0.024   203.08     1.17 0.101   mở cống      
08/09/2015 3 7h30 433.26 27.5   đóng cống             435.06 25   đóng cống             416.29     1.45 0.125 41.99         477.02 11.35   mở cống 9h ngày 7/9  Qc=2 0.173             465.00                   444.55                   505.80                     214.45 39.97                   195.96 40.74               184.90     8.4 0.726   đóng cống       450.55                 452.05                 436.70           0.28 0.024   203.03     0.27 0.023   mở cống      
07/09/2015 2 7h30 433.21     đóng cống             435.01 18   đóng cống             416.28     1.45 0.125 41.87         476.95     đóng cống                 465.00                   444.55                   505.68                     214.28     đóng cống 19h ngày 5/9               195.91                 184.60           đóng cống       450.50                 452.00                 436.70 5         0.28 0.024   203.03     0.27 0.023   mở cống      
04/09/2015 6 7h30 433.10     đóng cống             434.99 6   đóng cống             416.26     1.45 0.125 41.74         476.29     đóng cống                 464.00                   444.25                   505.36                     214.14     4 0.346             195.90                 184.60           đóng cống       449.64                 451.38                 436.50           0.28 0.024   203.15     3.03 0.262   mở cống      
03/09/2015 5 7h30 433.08 7.5   đóng cống             434.96     đóng cống             416.25 7.5   1.45 0.125 41.62         476.23     đóng cống                 464.00                   444.25                   505.30                     214.14     4 0.346             195.86                 184.60           đóng cống       449.60                 451.35                 436.50 72.6         0.28 0.024   203.20     4.7 0.406   mở cống      
nghỉ lễ 2/9                                                                                                                                                                                                                                                                                    
01/09/2015 3 7h30 433.05     đóng cống             434.93     đóng cống             416.22     1.45 0.125 41.49         476.09     đóng cống                 463.50                   444.25                   505.14                     214.07     2 0.173             195.65                 184.60           đóng cống       449.55                 451.30                 436.00           0.28 0.024   203.00           mở cống      
31/08/2015 2 7h30 433.03 3.5   đóng cống             434.92 10   đóng cống             416.21 33.2   1.45 0.125 41.37         476.00 14.25   đóng cống                 463.40                   444.25                   505.04                     214.03 9.46   mở cống 18h. Qc=2 0.086             195.74 14.5         mở cống     184.60           đóng cống       449.50                 451.25                 435.90 52.5         0.59 0.051   203.00           mở cống      
28/08/2015 6 7h30 432.94     đóng cống             434.88 3   đóng cống             416.20 2   1.45 0.125 41.24         475.72     đóng cống                 463.30                   444.25                   504.78                     213.81 4.71                   195.87 3.5         mở cống     184.60           đóng cống       449.40                 451.17                 435.65           0.59 0.051   203.01     0.05 0.004   mở cống      
27/08/2015 5 7h30 432.88 10   đóng cống             434.84 16   đóng cống             416.19 2.9   1.45 0.125 41.12         475.62     đóng cống                 463.30                   444.25                   504.68                     213.71 5.87                   195.88           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.35                 451.14                 435.70           0.59 0.051   203.03     0.27 0.023   mở cống      
26/08/2015 4 7h30 432.84 16.5   đóng cống             434.78 26   đóng cống             416.18 14.9   1.45 0.125 40.99         475.42 64.85   đóng cống 3h ngày 25/8               463.30                   444.25                   504.52                     213.56 45.13                   196.01 27.23         mở cống     184.60           0.24 0.021     449.30                 451.11                 435.66 14.4         0.59 0.051   203.04     0.42 0.036   mở cống      
25/08/2015 3 7h30 432.78 6   đóng cống             434.75 10   đóng cống             416.16 15.2   1.45 0.125 40.87         475.12     5.71 0.164             463.30     đóng cống 8h ngày 23/8             444.23                   504.24                     213.37 17.88   đóng cống lúc 9h 0.014             196.02 7.49         mở cống     184.60           0.24 0.021     449.27           đóng cống     451.08           đóng cống     435.50 35.2         0.59 0.051   203.00           mở cống      
24/08/2015 2 7h30 432.76 16.5                 434.72                   416.15     1.45 0.125 40.74         475.13     5.8 0.501             463.30     mở cống ngày 20/8. Qc=1 0.263           444.23                   504.06                     213.31     2 0.173             195.96           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.25                 451.05                 435.40 10.5         0.59 0.051   203.00           mở cống      
21/08/2015 6 7h30 432.69                   434.62                   416.06     1.45 0.125 40.62         475.10     5.79 0.500             464.00                   444.23                   503.78                     213.27 22.45   2 0.173             195.85 24.45         mở cống     184.60           0.24 0.021     449.16                 450.94                 435.22           0.59 0.051   203.01     0.05 0.004   mở cống      
20/08/2015 5 7h30 432.67                   434.62                   416.05     1.45 0.125 40.49         475.13 27.53   5.7 0.492             464.00                   444.23                   503.72                     213.26     2 0.173             195.87           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.13                 450.92                 435.26           0.59 0.051   203.03     0.27 0.023   mở cống      
19/08/2015 4 7h30 432.66                   434.62                   416.04     1.45 0.125 40.37         475.13     5.63 0.486             464.00                   444.23                   503.66                     213.26     2 0.173             195.90           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.10                 450.90                 435.30           0.59 0.051   203.03     0.27 0.023   mở cống      
18/08/2015 3 7h30 432.64 15                 434.61                   416.03     1.45 0.125 40.24         475.16     5 0.432             464.00                   444.23                   503.60                     213.25     2 0.173             195.90           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.07                 450.85                 435.35           0.59 0.051   203.00           mở cống      
17/08/2015 2 7h30 432.63 10.5                 434.60 4                 416.02     1.45 0.125 40.12         475.17     4.45 0.384             464.00                   444.23                   503.54                     213.24     2 0.173             195.91           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.05                 450.83                 435.40           0.59 0.051   203.00           mở cống      
14/08/2015 6 7h30 432.53                   434.51                   415.97 42.6   1.45 0.125 39.99         474.99 47.87   4.45 0.384             464.00     Đóng cống             444.12                   503.36                     213.13     2 0.173             195.87           mở cống     184.60           0.24 0.021     449.00                 450.80                 435.50           0.59 0.051   202.80           mở cống      
13/08/2015 5 7h30 432.50                   434.51                   415.96 17.4   1.45 0.125 39.86         474.80     mở cống 9h ngày 13. Qc=4.45 0.352             463.80                   444.12                   503.16                     213.10     2 0.173             195.91           mở cống     184.63     0.26 0.022   0.24 0.021     448.95                 450.72                 435.55           0.59 0.051   202.80           mở cống      
12/08/2015 4 7h30 432.47 6                 434.50                   415.94     1.45 0.125 39.74         474.83 9.65                   463.80                   444.12                   503.10                     213.06 20.52   4 0.346             195.95 20.18         mở cống     183.63     0.26 0.022   0.24 0.021     448.90                 450.70                 435.60           0.59 0.051   202.80           mở cống      
11/08/2015 3 7h30 432.44 3                 434.48 12.7                 415.91     1.45 0.125 39.61         474.76 9.46                   463.80                   444.12                   503.06                     213.01 10.69   mở cống 10h ngày 8/8. Qc=3.5. Qct2=4 1.215             195.84           mở cống     184.65     0.57 0.049   0.24 0.021     448.70                 450.80                 435.60 20         0.59 0.051   202.75           mở cống      
10/08/2015 2 7h30 432.41 73.8                 434.46 67                 415.90 26.6   1.45 0.125 39.49         474.72     đóng cống 9h ngày 7/8               463.80                   444.12                   502.98                     213.00     đóng cống lúc 7h ngày 7/8                195.90           mở cống     184.65     0.57 0.049   0.24 0.021     448.50                 450.75                 435.50 55         0.59 0.051   202.78           mở cống      
07/08/2015 6 7h30 432.20 22.5                 434.24 5.5                 415.83 8.2   1.45 0.125 39.36         474.52     1.8 0.013 125.072           463.70                   444.06                   502.78                     212.90 9.18   mở cống 10h ngày 6/8. Qc=8 0.605             195.69 7.74               184.45           0.24 0.021     447.70                 450.68                 435.20 43.5         0.59 0.051   202.81           mở cống      
06/08/2015 5 7h30 432.14                   434.16                   415.82 6   1.45 0.125 39.24         474.47     3.5 0.302 125.059           463.70                   444.06                   502.70     đóng cống               212.92 21                   195.65                 184.45           0.24 0.021     447.60                 450.65                 434.90           0.59 0.051   202.83           mở cống      
05/08/2015 4 7h30 432.08 15                 434.14 55                 415.81 24.1   1.45 0.125 39.11         474.42 29.41   3.47 0.300 124.757           463.70                   444.06                   502.62     đóng cống               212.83 35.54                   195.84 30.24               184.45           0.24 0.021     447.50                 450.62                 434.95           0.59 0.051   202.85           mở cống      
04/08/2015 3 7h30 431.93 14.9                 433.97 19.5                 415.79 5   1.45 0.125 38.99         474.36     4.79 0.414 124.457           463.60                   444.06                   502.56     đóng cống               212.72 4.71                   195.85 20.86               184.50           0.24 0.021     447.35           đóng cống     450.57                 435.00 62         0.59 0.051   202.86           mở cống      
03/08/2015 2 7h30 431.88 41   Đóng cống              433.87 44.5   Đóng cống 7h ngày 2/8             415.77     1.45 0.125 38.86         474.39 10.02   5.71 0.493 124.043           463.60     Đóng cống             444.06     đóng cống             502.54     đóng cống               212.63     đóng cống 19h ngày 2/8               196.02                 184.50           0.24 0.021     447.25           đóng cống     450.55           mở cống     434.80 24         0.59 0.051   202.87           mở cống      
31/07/2015 6 7h30 431.66                   433.72     0.12 0.010           415.76     1.45 0.125 38.74         474.79     4.94 0.427 123.550           463.50                   444.06                   502.30                     212.55     5.0 0.432             195.89                 184.58           0.24 0.021     447.05                 450.60                 434.55           0.59 0.051   202.89           mở cống      
30/07/2015 5 7h30 431.65                   433.73     0.08 0.007           415.75     1.45 0.125 38.61         474.52     5.63 0.486 123.123           463.50                   444.06                   502.35                     212.53     5.0 0.432             195.89                 184.60           0.24 0.021     446.96                 450.65                 434.65           0.59 0.051   202.90           mở cống      
29/07/2015 4 7h30 431.63                   433.73     mở cống lúc 7h
Q=0.08
0.007           415.74     1.45 0.125 38.49         474.55     5.79 0.500 122.637           463.50                   444.06                   502.20                     212.53     5.0 0.432             195.83                 184.60           0.24 0.021     446.94                 450.65                 434.70           0.59 0.051   202.92           mở cống      
28/07/2015 3 7h30 431.60 2.0                 433.73 4.5                 415.70 9   1.45 0.125 38.36         474.58 29.08   5.4 0.467 122.136           463.50                   444.06                   502.18                     212.51     5.0 0.432             195.76                 184.60           0.24 0.021     446.92                 450.65                 434.75           0.59 0.051   202.93           mở cống      
27/07/2015 2 7h30 431.56                   433.72     Đóng cống 7h
ngày 26/7
            415.65 25.7   1.15 0.099 38.24         474.59 25   5.4 0.467 121.670           463.30                   444.06                   502.00                     212.48 10.0   5.0 0.432             195.78                 184.60           0.24 0.021     446.90                 450.65                 434.80 38.0         0.59 0.051   202.94           mở cống      
24/07/2015 6 7h30 431.52 33.5                 433.72     0.14 0.012           415.29     1.15 0.099 38.14         474.64     4.66 0.403 121.203           463.30                   444.03                   501.75                     212.37     2.2 0.190             195.62                 184.62     0.15     0.24 0.021     446.75                 450.60                 434.38           0.28 0.024   202.99           mở cống      
23/07/2015 5 7h30 431.47                   433.73     mở cống 7h
Q=0.14
0.012           415.27     1.15 0.099 38.04         474.65     4.66 0.403 120.801           463.30                   444.03                   501.72                     212.30     2.2 0.190     đóng tràn 10h
ngày 22/7
      195.62                 184.64     0.4     0.24 0.021     446.70                 450.58                 434.42           0.28 0.024   203.00           mở cống      
22/07/2015 4 7h30 431.46                   433.73                   415.24 8.4   1.15 0.099 37.94         474.65     4.66 0.403 120.398           463.20                   444.03                   501.64                     212.26     2.0 0.173     30.0 0.324     195.68                 184.68     1.15     0.24 0.021     446.65                 450.57                 434.47 7.0         0.28 0.024   203.00           mở cống      
21/07/2015 3 7h30 431.45                   433.73                   415.22 5.8   1.15 0.099 37.84         474.64     4.65 0.402 119.995           463.10                   444.03                   501.56                     212.40     2.0 0.173     30.0 2.592     195.69                 184.75     3.03     0.24 0.021     446.60                 450.56                    434.50             0.28 0.024   203.04           mở cống      
20/07/2015 2 7h30 431.43 7.5                 433.73 7.0                 415.20 19.4   1.15 0.099 37.74         474.62 14.18   4.87 0.421 119.594           462.60                   444.03                   501.46                     212.51 42.06   2.0 0.173     30.0 2.592     195.72 24.27               184.70     1.65     0.24 0.021     446.50                 450.56                 434.55 12.0         0.28 0.024   203.04           mở cống      
17/07/2015 6 7h30 431.38                   433.60                   415.12 4   0.85 0.073 37.64         474.57     4.16 0.359 119.173           462.60                   444.02                   501.04                     212.90     2.0 0.173     30.0 2.592     195.73                 184.75     3.03     0.24 0.021     446.35                 450.58                 434.70           0.28 0.024   203.13     2.5     mở cống       0
16/07/2015 5 7h30 431.36 2.5                 433.60                   415.09     0.85 0.073 37.57         474.57 5.65   4.03 0.348 118.813           462.60                   444.02                   500.98                     213.02     mở cống 11h ngày 15/7; Q=2.0 0.317     30.0 2.592     195.72 5.76               184.75     3.03     0.24 0.021     446.32                 450.60                 434.74           0.28 0.024   203.15     3.03     mở cống      
15/07/2015 4 7h30 431.33                   433.60                   415.06     0.85 0.073 37.49         474.56     5.09 0.440 118.465           462.30                   444.02                   500.94                     213.20             mở tràn lúc 10h ngày 14/7; Q = 30 4.860     195.85                 184.80     4.60     0.24 0.021     446.30                 450.65                 434.80           0.28 0.024   203.18     4.0     mở cống      
14/07/2015 3 7h30 431.31                   433.60                   415.00 25.3   0.85 0.073 37.42         474.57 3.29   5.23 0.452 118.026           461.90                   444.02                   500.90                     213.18 19.05                   196.18 11.24               184.65     0.57     0.24 0.021     446.28                 450.70                 434.85           0.28 0.024   203.18     4.0     mở cống      
13/07/2015 2 7h30 431.28                   433.60                   414.95 6.7   0.85 0.073 37.35         474.55     5.09 0.440 117.574           461.90                   444.02                   500.82                     212.93                     196.06                 184.60           0.24 0.021     446.27                 450.90           mở cống lúc
7h
    434.90 35.0         0.28 0.024   203.15     3.03     mở cống      
10/07/2015 6 7h30 431.20 7.5                 433.52 14.0                 414.58 48.8   0.4 0.035 37.27         474.37 5.88   4.94 0.427 117.134           460.80                   444.02                   500.36                     212.16 5.88                   195.76 5.0               184.65     0.57     0.24 0.021     446.25                 450.90           Đóng cống
7h
    434.60           0.28 0.024   202.48           mở cống      
09/07/2015 5 7h30 431.14 25.6                 433.43 3.0                 414.50 67.2   0.4 0.035 37.24         474.28 18.92   4.03 0.348 116.707           460.40                   444.02                   500.06                     210.83 18.4                   195.78 27.0               184.60           0.24 0.021     446.20                 450.90                 434.30 29.0         0.28 0.024   202.35           mở cống      
08/07/2015 4 7h30 431.06 41.5                 433.38 53.2   Đóng cống 8h
ngày 7/7
            414.37 45.7   1.05 0.091 37.20         474.23 17.46   6.96 0.601 116.359           460.05                   443.97                   499.86                     210.33 50.01   đóng cống 18h
ngày 7/7
              195.95 46.18               184.60           0.24 0.021     446.15                 451.00                 433.80 4.0         0.28 0.024   202.10           mở cống      
07/07/2015 3 7h30 430.91 2.5                 433.18 6.0   0.24 0.021           414.36     1.05 0.091 37.11         474.26     6.8 0.588 115.758           460.00                   443.97                   499.75                     210.55 6.35   3.5 0.139             195.66 18.7               184.55           0.24 0.021     446.13                 451.05                 433.70 3.0         0.28 0.024   202.01           mở cống      
06/07/2015 2 7h30 430.90 17.0                 433.18 8.0   0.36 0.031           414.35 3.8   0.23 0.020 37.02         474.30 8.05   5.95 0.514 115.170           460.00                   443.97                   499.65                     210.48     3.0 0.259             195.68                 184.55           0.24 0.021     446.13                 451.30                 433.70 16.0         0.28 0.024   202.00           mở cống      
03/07/2015 6 7h30 430.84                   433.28     0.12 0.010           414.33     0.23 0.020 37.00         474.41     6.5 0.562 114.656           460.00                   443.97                   499.65                     210.35     3.5 0.302             195.67                 184.60           0.24 0.021     446.12                 451.60                 433.65           0.28 0.024   201.80           mở cống      
02/07/2015 5 7h30 430.83                   433.29     0.12 0.010           414.27     0.23 0.020 36.98         474.48     5.95 0.514 114.094           460.00                   443.97                   499.44                     210.42     3.0 0.259             195.60                 184.60           0.24 0.021     446.11                 451.62                 433.70           0.28 0.024   201.80           mở cống      
01/07/2015 4 7h30 430.82                   433.30     0.12 0.010           414.21     0.23 0.020 36.96         474.53     5.47 0.473 113.580           460.00                   443.97                   499.42                     210.35     2.0 0.173             195.60                 184.60           0.24 0.021     446.10                 451.62                 433.70           0.28 0.024   201.82           mở cống      
30/06/2015 3 7h30 430.82 13.0   Đóng cống
sửa chữa
            433.31 14.0   Q=0.18;mở cống 8h ngày 29/6 0.030           414.15     0.23 0.020 36.94         474.58     5.56 0.480 113.108           460.00                   443.97                   499.38                     210.38     2.1 0.181             195.85                 184.60           0.24 0.021     446.08                 451.62                 433.80           0.28 0.024   201.84           mở cống      
29/06/2015 2 7h30 430.81     0.2 0.017           433.31                   414.08     0.23 0.020 36.92         474.61     4.1 0.354 112.627           460.00                   443.97                   499.30                     210.30     2.1 0.181             195.72                 184.60           mở cống       446.06                 451.62           mở cống 8h
ngày 28/6
    433.80 26.0         0.28 0.024   201.85           mở cống      
26/06/2015 6 7h30 430.80     0.2 0.017           433.30                   414.00     0.23 0.020 36.90         474.62 4.52   4.52 0.391 112.273           460.00                   443.97                   498.97                     209.93 9.06   2.0 0.173             195.70 3.27               184.38                   445.99                 451.50                    434.00             0.28 0.024   201.83           mở cống      
25/06/2015 5 7h30 430.78 8.0   0.2 0.017           433.30 9.0                 413.86     0.23 0.020 36.88         474.59 32.09   4.4 0.380 111.882           460.00                   443.97                   498.70                     209.79 30.38   mở cống 13h
Q=2.0
0.130             195.85 38.48               182.35                   445.98                 451.47                    434.00             0.28 0.024   201.83           mở cống      
24/06/2015 4 7h30 430.76     0.2 0.017           433.28                   413.80     0.23 0.020 36.86         474.56     3.4 0.294 111.502           460.00                   443.97                   498.52                     209.59 8.05                   195.70 7.0               182.35                   445.97                 451.45                    434.00             0.28 0.024   201.80           mở cống      
23/06/2015 3 7h30 430.76     0.4 0.035           433.27                   413.80     0.23 0.020 36.84         474.45 36.35   3.4 0.294 111.209           460.00                   443.97                   498.46                     209.33 14.53                   195.68 8.4               182.35                   445.95                 451.40                 433.90           0.28 0.024   201.65           mở cống      
22/06/2015 2 7h30 430.80 53.0   0.2 0.017           433.25 30.0                 413.68     0.23 0.020 36.82         474.44 14.86   3.41 0.295 110.915           460.00                   443.97                   498.36                     209.11 23.56                   195.77 31.78               182.35                   445.90                 451.30                 433.90           0.28 0.024   201.27           mở cống      
19/06/2015 6 7h30 430.18 42.5   0.2 0.017           432.91 32.0                 413.50     0.23 0.020 36.80         474.36 43.2   5.3 0.458 110.620           460.00                   443.85                   497.72                     208.63 88.84                   195.98 96.06               182.35                   445.60                 450.60                 433.50           0.28 0.024   200.65           mở cống      
18/06/2015 5 7h30 429.90     0.2 0.017           432.83     7h đóng cống             413.43     0.23 0.020 36.78         474.31 2.12   4.1 0.354 110.162           460.00                   443.80                   497.38                     208.23 2.33                   195.75 17.5               182.00                   445.50                 450.40           đóng cống 8h
ngày 17/6
    433.50           0.28 0.024   200.34           mở cống      
17/06/2015 4 7h30 429.85 62.0   0.2 0.017           432.84 63.0   0.16 0.014           413.36     0.23 0.020 36.76         474.33 0.22   4.1 0.354 109.808           460.00                   443.80                   497.34     đóng cống
8h ngày 16/6
              208.22 49.56                   195.75 39.52               182.00                   445.47                 450.30                 433.50                 200.34           mở cống      
16/06/2015 3 7h30 429.76     0.2 0.017           432.79     0.16 0.014           413.30     0.23 0.020 36.74         474.34 4.58   4.1 0.354 109.454           460.00                   443.80                   497.32     0.87 0.075             208.12 6.85                   195.60 17.37               182.00                   445.40                 450.21                 433.50                 200.35           mở cống      
15/06/2015 2 7h30 429.80     0.2 0.017           432.80     0.24 0.021           413.17     0.23 0.020 36.72         474.35 1.88   4.09 0.353 109.100           460.00                   443.80                   497.30     0.87 0.075             208.12 5.02                   195.61                 182.00                   445.40                 450.20                 433.50                 200.20           mở cống      
12/06/2015 6 7h30 429.71 5.0   0.2 0.017           432.85 2.0   0.18 0.016           413.14     0.23 0.020 36.70         474.44 11.09   4.8 0.415 108.746           460.00                   443.80                   497.28     0.87 0.075             208.11 1.04                   195.60                 182.00                   445.40                 450.06                 433.50                 200.00           mở cống      
11/06/2015 5 7h30 429.73     0.4 0.035           432.86 4.0   0.18 0.016           413.14     0.23 0.020 36.68         474.50     4.8 0.415 108.331           460.00                   443.80                   497.32     0.87 0.075             208.10     Đóng cống 12h
ngày 10/6
              195.60                 182.00                   445.40                 450.07                 433.50                 200.02           mở cống      
10/06/2015 4 7h30 429.75 16.2   0.4 0.035           432.87 4.0   0.18 0.016           413.14     0.23 0.020 36.66         474.55 0.24   4.87 0.421 107.917           460.00                   443.80                   497.32     0.87 0.075             208.11     1.2 0.022             195.60                 182.00                   445.40                 450.08                 433.50                 200.04           mở cống      
09/06/2015 3 7h30 429.70 7.7   0.4 0.035           432.88     0.54 0.047           413.14     0.23 0.020 36.64         474.60 5.01   5.47 0.473 107.496           460.00                   443.80                   497.34     0.87 0.075             208.15 2.12   1.3 0.112             195.53                 182.00                   445.40                 450.08                 433.40                 200.06           mở cống      
08/06/2015 2 7h30 429.72 6.9   0.4 0.035           432.94 4.0   0.54 0.047           413.14     0.23 0.020 36.62         474.63 0.12   4.45 0.384 107.023           460.00                   443.80                   497.34     0.87 0.075             208.21 0.94   1.6 0.138             195.55                 182.00                   445.40                 450.10                 433.40                 200.06           mở cống      
05/06/2015 6 7h30 429.89     0.6 0.052           433.12     0.3 0.026           413.14     0.23 0.020 36.60         474.79     5.4 0.467 106.639           460.00                   443.80                   497.40     Q=0.26
mở cống 7h
0.022             208.32     2.2 0.190             195.60                 181.00                   445.40                 450.10                 433.40                 200.06           mở cống      
04/06/2015 5 7h30 429.95     0.8 0.069           433.15     0.67 0.058           413.14     0.23 0.020 36.58         474.86     5.4 0.467 106.172           460.00                   443.80                   497.36                     208.37     2.2 0.190             195.65                 181.00                   445.40                 450.10                 433.40                 200.08           mở cống      
03/06/2015 4 7h30 430.05     1.2 0.104           433.23     0.67 0.058           413.14     0.23 0.020 36.57         474.93     4.8 0.415 105.706           460.00                   443.80                   497.34                     208.42     2.0 0.173             195.69                 181.00                   445.40                 450.20                 433.40                 200.10           mở cống      
02/06/2015 3 7h30 430.11     1.2 0.104           433.28     0.67 0.058           413.14     0.23 0.020 36.55         474.99     4.8 0.415 105.291           460.00                   443.80                   497.32                     208.48     2.0 0.173             195.74                 181.00                   445.40                 450.30                 433.40                 200.13           mở cống      
01/06/2015 2 7h30 430.26     0.8 0.069           433.36     0.36 0.031           413.13     0.23 0.020 36.53         475.04     4.17 0.360 104.876           460.00                   443.80                   497.30                     208.54     Q=2.0
Mở cống 7h 29/5
0.173             195.74                 181.00                   445.40                 450.45           Mở cống 14h
ngày 29/5
    433.30                 200.16           mở cống      
29/05/2015 6 7h30 430.41     0.8 0.069           433.54     0.67 0.058           413.13     0.23 0.020 36.51         475.15     4.24 0.366 104.516           460.00                   443.60
Dưới đ.c
                  497.24                     208.65                     195.88                 181.00                   445.40                 450.97                 433.30                 200.21           mở cống      
28/05/2015 5 7h30 430.49     0.8 0.069           433.63     0.54 0.047           413.13     0.2 0.017 36.49         475.19     4.31 0.372 104.150           460.00                   443.60
Dưới đ.c
                  497.20                     208.64                     195.87                 181.00                   445.40                 451.05                 433.30                 200.23           mở cống      
27/05/2015 4 7h30 430.57     0.8 0.069           433.69     0.54 0.047           413.12     0.2 0.017 36.47         475.23     4.31 0.372 103.777           460.00                   443.60
Dưới đ.c
                  497.14                     208.64                     195.89                 181.00                   445.40                 451.10                 433.30                 200.26           mở cống      
26/05/2015 3 7h30 430.65     0.8 0.069           433.75     0.54 0.047           413.10     0.2 0.017 36.45         475.23 2.12   4.31 0.372 103.405           460.00                   Dưới đáy cống                   497.10                     208.63 0.24                   195.90                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 433.10                 200.29           mở cống      
25/05/2015 2 7h30 430.70     0.4 0.035           433.81     0.54 0.047           413.08     0.2 0.017 36.43         475.27     3.04 0.263 103.033           460.50     Q=0.4
mở cống lúc 6h ngày 23/5
0.035           443.60
Dưới đ.c
                  497.04                     208.63 0.94                   195.89                 181.00                   Dưới đáy
cống
                451.10                 433.10                 200.32           mở cống      
22/05/2015 6 7h30 430.80     1.02 0.088           433.95     0.32 0.028           413.03     0.2 0.017 36.42         475.33     2.4 0.207 102.770           461.40                   Dưới đáy cống                   496.90                     208.60 3.76                   195.90                 Dưới đáy
 cống
                  445.40                 451.10                 433.10                 200.41           mở cống      
21/05/2015 5 7h30 430.85     1.2 0.104           433.98     0.11 0.010           412.97     0.2 0.017 36.40         475.34     4.59 0.397 102.562           461.40                   443.60
Dưới đ.c
                  496.84                     208.55 7.29                   195.86                 181.00                   445.40                 451.10                 433.10                 200.44           mở cống      
20/05/2015 4 7h30 430.95     1.2 0.104           433.99     0.11 0.010           412.97     0.2 0.017 36.38         475.38     3.78 0.327 102.166           461.40                   Dưới đáy cống                   496.80                     208.52                     195.86                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 433.10                 200.47           mở cống      
19/05/2015 3 7h30 431.10     1.0 0.086           434.00     0.17 0.015           412.93     0.2 0.017 36.36         475.40 1.41   3.17 0.274 101.839           461.40                   Dưới đáy cống                   496.73                     208.50 33.82                   195.87                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 433.10                 200.50           mở cống      
18/05/2015 2 7h30 431.20 5.0   1.01 0.087           434.02     0.11 0.010           412.90     0.2 0.017 36.35         475.41     3.04 0.263 101.565           461.40                   443.60
Dưới đ.c
                  496.66                     208.48 0.09                   195.89                 181.00                   Dưới đáy
cống
                451.10                 432.90                 200.53           mở cống      
15/05/2015 6 7h30 431.43 42.0   1.0 0.086           434.05 39.0   0.24 0.021           412.70     0.2 0.017 36.33         475.50 0.99   2.99 0.258 101.303           460.80                   Dưới đáy cống                   496.46                     208.45 0.6                   195.95                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 432.90                 200.62           mở cống      
14/05/2015 5 7h30 431.48     1.0 0.086           434.10     0.24 0.021           412.66     0.2 0.017 36.31         475.51     2.1 0.181 101.044           460.80                   Dưới đáy cống                   496.38                     208.45                     195.95                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 432.30                 200.65           mở cống      
13/05/2015 4 7h30 431.57     1.0 0.086           434.14     0.24 0.021           412.60     0.2 0.017 36.30         475.52 4.47   2.1 0.181 100.863           460.80                   Dưới đáy cống                   496.30                     208.44                     195.95                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 432.30                 200.68           mở cống      
12/05/2015 3 7h30 431.67     Mở cống 7h
Q=1.0
0.086           434.18     Mở cống 8h
ngày 11/5
Q=0.24
0.041           412.52     0.2 0.017 36.28         475.51     2.0 0.173 100.682           460.80                   Dưới đáy cống                   496.20                     208.43                     195.96                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 432.30                 200.70           mở cống      
11/05/2015 2 7h30 431.67     0.08 0.007           434.22                   412.51     0.2 0.017 36.26         475.52     Mở cống lúc 8h
ngày 8/5; Q=2
0.173 100.509           460.80                   Dưới đáy cống                   496.16                     208.40                     195.97                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống
                451.10                 432.30                 200.72           mở cống      
08/05/2015 6 7h30 431.66 2.5   0.08 0.007           434.22 3.0                 412.51     8h mở cống
Q=0.23
0.019 36.24         475.56     Q rò rỉ = 0.5 0.043 100.336           460.75                   Dưới đáy cống                   496.08                     208.34                     196.00                 Dưới đáy
 cống
                  Dưới đáy
cống