HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(TEST)

Lê Gia Dậu (Nguyên Chủ tịch HĐTV)


Nguyễn Thanh Phong (Chủ tịch HĐTV)


Phạm Ngọc Minh (TV. HĐTV)


Nguyễn Hữu Nguyên (TV. HĐTV)

GIÁM ĐỐC

Lê Gia Dậu (Nguyên Giám đốc)


Trần Thế Hoan (Nguyên Giám đốc)


Nguyễn Hữu Nguyên (PGĐ phụ trách)

KIỂM SOÁT VIÊN

Lê Tiến Dũng (Nguyên Kiểm soát viên)


Nguyễn Đình Dũng (Kiểm soát viên)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Hoan (Nguyên PGĐ)


Nguyễn Công Hạnh (PGĐ)


Phạm Văn Thanh (PGĐ)

CÔNG ĐOÀN

Phạm Thị Nhung (Chủ tịch)


Đinh Công Thành (Phó Chủ tịch)

ĐOÀN THANH NIÊN

Trịnh Quốc Bảo (Nguyên Bí thư)


Lê Gia Lâm (Nguyên Bí thư)


Thân Thanh Cường (Bí thư)