Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắk Lắk, thành lập năm 1992, địa chỉ: 109 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: 05003857079
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẮK LẮK
Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2014 (9:27:39 PM)
PHÒNG BAN - CHI NHÁNH - CHUNG

CÔNG TY TNHH MTV QLCT THỦY LỢI ĐẮK LẮK
PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC
1. Nhân sự : 4 người:
+ Phạm Thị Nhung: Kỹ sư thủy lợi ,Trưởng phòng , ĐT : 0972.717833
+ Nguyễn Ngọc Sơn: Kỹ sư thủy lợi , P.Trưởng phòng , ĐT : 0914.018409
+ Nguyễn Thị Bằng: Kỹ sư thủy lợi , cán bộ kỹ thuật , ĐT : 0905.381540
+ Phạm Thị Vân Anh: Kỹ sư thủy lợi , cán bộ kỹ thuật , ĐT : 0905.381540
2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:
( Theo Quyết định số 450/QĐ-GĐCT ngày 31 tháng 12 năm 2013)
- Lập kế hoạch tưới, tiêu cho từng vụ cả năm thông qua phòng kế hoạch - Tài vụ tổng hợp, giúp Giám đốc trình cấp trên xét duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Chỉ đạo các đơn vị tực tiếp quản lý ( các chi nhánh huyện, cụm QLCT trực thuộc công ty) thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
- Lập quy trình vận hành hệ thống trình cấp có thẩm quyền xét duyệt. Điều hành hệ thống công trình tưới tiêu theo quy trình được duyệt, theo dõi thực hiện và bổ sung quy trình; - Phối hợp với các chi nhánh và bổ sung phương án PCLB hàng năm các công trình;
- Điều hành hệ thống tưới tiêu, điều hòa phân phối nước bằng điện thoại hoặc bằng máy vi tính đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kịp thời vụ, phòng chống lụt bão và đảm bảo an toàn cho công trình, hạn chế úng, hạn và thiệt hại do thiên tai gây ra tới mức thấp nhất;
- Hàng năm và từng vụ phải có sơ tổng kết kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất và tưới tiêu khoa học, các biện pháp tưới tiêu có hiệu quả kinh tế như tưới tiêu tự chảy, tháo nước theo kế hoạch;
- Hướng dẫn và tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn, chất lượng nước trong hệ thống. Bố trí hợp lý lưới thông tin trong hệ thống, thu thập, bảo quản và lưu trữ các tài liệu về quản lý nước;
- Nghiên cứu cải tiến phương pháp quan trắc khí tượng thủy văn, đo đạc lượng nước, chất lượng nước, điều khiển hệ thống công trình bằng các thiết bị hiện đại, tiến tới tự động hóa việc điều khiển hệ thống công trình;
- Cùng phối hợp với phòng QLCT theo dõi xây dựng bổ sung quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi.
Bản quyền: Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắk Lắk
Chủ biên: Giám đốc - Lê Gia Dậu
Thiết kế - Đinh Công Thành
Tránh sao chép và copy với mọi hình thức
Mọi góp ý xin gửi về: thanh040874@gmail.com
Người nhận - Đinh Công Thành, ĐT: 0914057771