Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắk Lắk - Báo cáo mực nước các hồ

Ngày Thứ Giờ T.tiết Hồ-Buôn-triết BT:443.00;Tràn:443.00;MNC:429.00;Đcống:000.000 Hồ-Buôn-Tría BT:438.80;Tràn:438.80;MNC:429.80;Đcống:428.45 Hồ-Ea-Kao BT:420.00;Tràn:415.00;MNC:414.00;Đcống:412.50 Hồ-Krông-Búk-Hạ BT:483.00;Tràn:475.00;MNC:469.00;Đcống:464.00 Hồ-Ea-Uy BT:467.95;Tràn:467.95;MNC:459.60;Đcống:458.00 Hồ-Vụ-Bổn BT:448.10;Tràn:446.00;MNC:445.00;Đcống:443.80 Hồ-Buôn-Joong BT:506.80;Tràn:501.80;MNC:494.50;Đcống:492.50 Hồ-EaSúp-Thượng BT:217.58;Tràn:209.58;MNC:205.40;Đcống:200.30 Hồ-Easúp-Hạ BT:196.50;Tràn:194.00;MNC:193.40;Đcống:192.50 Hồ-YaCh-Lơi BT:184.60;Tràn:184.60;MNC:182.20;Đcống:181.00 Hồ-Ea-Bông-1 BT:455.50;Tràn:455.50;MNC:446.30;Đcống:445.40 Hồ-Ea-Bông-2 BT:455.50;Tràn:455.50;MNC:448.00;Đcống:447.10 Hồ-Yang-Reh BT:438.80;Tràn:438.80;MNC:432.00;Đcống:431.00 Hồ-Đắk-Minh BT:;Tràn:;MNC:;Đcống:
M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3) M.nước (m) Qtràn (m3/s) Mưa TB (mm) Qxả (m3)
25/05/2014 2 7h30 32 789.5
45454