Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắk Lắk - Báo cáo mực nước kỹ thuật

Stt Tên hồ MNDBT(m) NG.Tràn (m) MNC (m) Đáy cống(m)
1 Buôn Triết 443.00 443.00 429.00      
2 Buôn tría 438.80 438.80 429.80 428.45    
3 Ea Kao 420.00 415.00 414.00 412.50    
4 Krong Búk Hạ 483.00 475.00 469.00 464.00    
5 Ea Uy 467.95 467.95 459.60 458.00    
6 Vụ Bổn 448.10 446.00 445.00 443.80    
7 Buôn Joong 506.80 501.80 494.50 492.50    
8 Ea Súp thượng 217.58 209.58 205.40 200.30    
9 Ea Súp hạ 196.50 194.00 193.40 192.50    
10 Ya Chờ Lơi 184.60 184.60 182.20 181.00    
11 Ea Bông 1 455.50 455.50 446.30 445.40    
12 Ea Bông 2 455.50 455.50 448.00 447.10    
13 Yang Reh 438.80 438.80 432.00 431.00    
14 Đắk Minh