LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo Ngày Nội dung Địa điểm
Nguyễn Thanh Phong 2021-12-23 Họp lãnh đạo Phòng họp lớn
Nguyễn Hữu Nguyên 2021-12-23 Công tác huyện EaKar cả ngày Chi nhánh Eakar
Nguyễn Công Hạnh 2021-12-23 Công tác Huyện Chi nhánh Krông Bông