Chi tiết từng hồ của TP, TX, Huyện


1. Buôn Ma Thuột
2. Buôn Hồ
3. Buôn Đôn
4. Cư Kuin
5. Cư Mgar
6.Ea Hleo
7. Ea Kar
8. Ea Súp
9. Krông Ana
10. Krông Bông
11. Krông Búk
12. Krông Năng
13. Krông Pắc
14. Lắk
15. MĐrắk
16. Cong ty
NHÚNG