ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẮK LẮK

I. LÃNH ĐẠO CẤP ỦY

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong
Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Ngọc Minh
Phó Bí thư Đảng ủy

II- BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong
Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Ngọc Minh
Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Thị Nhung
Bí thư Chi bộ 1

Đồng chí Trịnh Quốc Bảo
Bí thư chi bộ 2

Đồng chí Phạm Minh Tú
Bí thư Chi bộ 3

Đồng chí Trần Văn Quang
Bí thư Chi bộ 4

Đồng chí Phan Văn Khuê
Bí thư Chi bộ 5

Đồng chí Hà Văn Hạnh
Bí thư Chi bộ 7

Đồng chí Trịnh Văn Quang
Bí thư Chi bộ 6

III- CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY

STT Chi bộ Bí thư
1 Chi bộ 1 Phạm Thị Nhung
2 Chi bộ 2 Trịnh Quốc Bảo
3 Chi bộ 3 Phạm Minh Tú
4 Chi bộ 4 Trần Văn Quang
5 Chi bộ 5 Phan Văn Khuê
6 Chi bộ 6 Trịnh Văn Quang
7 Chi bộ 7 Hà Văn Hạnh
Tổng số đảng viên các chi bộ trực thuộc tính đến ngày 31/01/2018: 56 người
IV- CHI BỘ SINH HOẠT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

STT Chi bộ Bí thư
1 Chi bộ Cư Mgar Trần Đức Chuyên
2 Chi bộ Ea Súp
3 Chi bộ Krông Pắc
Đảng viên các chi bộ sinh hoạt địa phương tính đến ngày 31/01/2018: 51 người