ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẮK LẮK

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong
Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Ngọc Minh
Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong
Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Ngọc Minh
Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Phạm Thị Nhung
Bí thư Chi bộ 1

Đồng chí Trịnh Quốc Bảo
Bí thư chi bộ 2

Đồng chí Phạm Minh Tú
Bí thư Chi bộ 3

Đồng chí Trần Văn Quang
Bí thư Chi bộ 4

Đồng chí Phan Văn Khuê
Bí thư Chi bộ 5

Đồng chí Hà Văn Hạnh
Bí thư Chi bộ 7

Đồng chí Trịnh Văn Quang
Bí thư Chi bộ 6

STT Chi bộ Bí thư
1 Chi bộ 1 Phạm Thị Nhung
2 Chi bộ 2 Trịnh Quốc Bảo
3 Chi bộ 3 Phạm Minh Tú
4 Chi bộ 4 Trần Văn Quang
5 Chi bộ 5 Phan Văn Khuê
6 Chi bộ 6 Trịnh Văn Quang
7 Chi bộ 7 Hà Văn Hạnh
Tổng số đảng viên các chi bộ trực thuộc tính đến ngày 31/01/2018: 56 người
STT Chi bộ Bí thư
1 Chi bộ Cư Mgar Trần Đức Chuyên
2 Chi bộ Ea Súp
3 Chi bộ Krông Pắc
Đảng viên các chi bộ sinh hoạt địa phương tính đến ngày 31/01/2018: 51 người