BỘ MÁY CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẮK LẮK

I- Người quản lý

II - Ban Quản lý dự án

III - Xí nghiệp xây lắp

IV - P.Tổ chức nhân sự-hành chính

V - P.Quản lý công trình-cơ điện

VI - P.Quản lý nước

VII - P.Kinh tế - kế hoạch