VĂN BẢN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày nhật Nội dung Xem nội dung VB Người cập nhật
 22/08/2017  Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm 2017 23_2017_QD-UBND_360114.pdf  Đinh Công Thành
 20/11/2013  Về việc ban hành quy định mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2013 33_2013_QD-UBND_222624.pdf  Đinh Công Thành