VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

Ngày VB Trích yếu Xem nội dung VB Người cập nhật
 19/12/2017  Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu đảng viên ứng cử Phan cap QLCB va BN GT CB UNG CU.pdf  Đinh Công Thành
 05/06/2017  Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên huong dan ngiep vu cong tac dang vien.pdf  Đinh Công Thành
 19/12/2016  về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 55-QD-TW_343005.pdf  Đinh Công Thành
 06/06/2013  Thực hiện một số điều của Quy định số 181- QĐ/TW ngày 30-3-2013 của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 66-QD_TW_342917.pdf  Đinh Công Thành
 01/11/2011  Quy định thi hành Điều lệ Đảng quy dinh thi hanh dieu le dang.pdf  Đinh Công Thành
 01/11/2011  Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI Quy dinh so 46-QDTW kiem tra dang.PDF  Đinh Công Thành
 19/01/2011  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam DieuLeDCSVN_0.pdf  Đinh Công Thành
 28/05/2004  Về thể thức văn bản của Đảng HUONG DAN 11 CUA VAN PHONG 2004.PDF  Đinh Công Thành