MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẢNG ỦY

Ngày gửi Loại mẫu Tên file Người cập nhật
 27/02/2018  Mẫu báo cáo của Đảng ủy BAO CAO DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu thông báo của Đảng ủy THONG BAO DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu tờ trình của Đảng ủy TO TRINH DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu nghị quyết của Đảng ủy NGHI QUYET DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu quyết định của Đảng ủy QUYET DINH DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu báo cáo của văn phòng Đảng ủy BAO CAO VAN PHONG DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu báo cáo của UBKT Đảng ủy BAO CAO UBKT.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu báo cáo văn phòng ký thay của Đảng ủy BAO CAO DANG UY - VP KY THAY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu công văn của Đảng ủy CONG VAN DANG UY.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu tờ trình của Ban thường vụ Đảng ủy TO TRINH DANG UY-BAN THUONG VU.doc  Đinh Công Thành