MẪU VĂN BẢN CỦA CHI BỘ

Ngày gửi Loại mẫu Tên file Người cập nhật
 27/02/2018  Mẫu báo cáo của chi bộ BAO CAO CHI BO.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu công văn của chi bộ CONG VAN CHI BO.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu nghị quyết của chi bộ NGHI QUYET CHI BO.doc  Đinh Công Thành
 27/02/2018  Mẫu tờ trình của chi bộ TO TRINH CHI BO.doc  Đinh Công Thành