MẪU VĂN BẢN CỦA CÔNG TY

Ngày gửi Loại mẫu Tên file Người cập nhật
 28/02/2018  Mẫu CÔNG VĂN của công ty mau CONG VAN cong ty.doc  Đinh Công Thành
 28/02/2018  Mẫu TỜ TRÌNH của công ty mau TO TRINH cong ty.doc  Đinh Công Thành
 28/02/2018  Mẫu BÁO CÁO của công ty mau BAO CAO cong ty.doc  Đinh Công Thành
 28/02/2018  Mẫu CÔNG VĂN của chi nhánh mau CONG VAN chi nhanh.doc  Đinh Công Thành
 28/02/2018  Mẫu TỜ TRÌNH của chi nhánh mau TO TRINH chi nhanh.doc  Đinh Công Thành
 28/02/2018  Mẫu BÁO CÁO của chi nhánh mau BAO CAO chi nhanh.doc  Đinh Công Thành